ตัวอย่างการคำนวณซะกาตจากความมั่งคั่ง(Zakat On wealth)

ตัวอย่างคำนวณซะกาต

ตัวอย่างการคำนวณ ซะกาตจากความมั่งคั่ง หรือความร่ำรวยทางทรัพย์สิน(Zakat On wealth)

ตัวอย่างซะกาต

คำอธิบาย

รายการทรัพย์สิน

รายการที่ 1 ,2 ,3 และ 9  บ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับบ้าน และรถยนต์ ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องนำมาคำนวณซะกาต จนกว่าจะมีเจตนานำมาค้าขาย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 4 ทองคำแท่ง ต้องนำมาคำนวณซะกาตเนื่องจากไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่นำาใช้ประโยชน์ แต่เป็นสินทรัพย์สำหรับการลงทุนและมีสภาพคล่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 5 ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เอาไว้ใช้ประโยชน์และไม่ได้มีมากเกินกว่าค่านิยมในสังคม ไม่ต้องนำมาคำนวณซะกาต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 6 เงินฝากธนาคาร ต้องนำมาคำนวณซะกาต โดยหากมีดอกเบี้ยรับจะต้องหักออกจากการคำนวณซะกาต ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรวมอยู่ในยอดเงินฝากที่ผู้คำนวณซะกาตยังไม่ได้หักออก เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม หรือเงินปาบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 7 หุ้นสามัญเพื่อค้า จะต้องนำคำนวณซะกาต ด้วยมูลค่าพอร์ตที่ต่ำสุดในรอบปี หากไม่สามารถหาได้ ให้ใช้มูลค่าตลาด ณ วันที่ คำนวณซะกาต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 8 กองทุน LTF และ RMF เป็นการลงทุนที่ควรนำมาคำนวณซะกาตหากผู้คำนวณซะกาตไม่มีความยากลำบากในการจ่ายซะกาตในช่วงเวลาการออมและลงทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 10 เงินให้ยืม ถือว่าเป็นลูกหนี้ หรือทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามหลักการบัญชี หากมีความมั่นใจว่าจะได้รับการคืนเงินจะต้องนำมาคำนวณซะกาตด้วย แต่ถ้าหากมีความไม่แน่นอนว่าผู้ยืมจะคืนเงินหรือไม่ ในกรณีนี้ไม่ต้องนำมาคำนวณซะกาต

รายการหนี้สิน

หนี้สิ้นของผู้คำนวณซะกาตนั้นสามารถนำมาหักออกจากทรัพย์ที่นำมาคำนวณซะกาตในรอบปีได้ เนื่องจาก ผู้คำนวณซะกาตมีข้อผูกมัดที่จะต้องนำทรัพย์สินไปจ่ายหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วนะวันที่คำนวณซะกาต จึงทำให้ความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยทางทรัพย์สินของผู้คำนวณซะกาตลดลง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการที่ 1 และ 2 หนี้สินบ้านและหนี้สินรถยนต์ เป็นสินเชื่อระยะยาวคือ คือสินเชื่อการกู้ยืมที่เกิน 1 ปี การคำนวณซะกาตในรอบปีนั้นให้เอาหนี้สิ้นที่จะครบกำหนดที่ต้องจ่ายในรอบปี ยกเว้นผู้คำนวณซะกาตไม่มีสามารถที่จะชำระหนี้สินได้แล้ว หรือหมายถึงจะหนี้เสียกับสถาบันการเงิน ในกรณีนี้สามารถนำหนี้สินระยะยาวที่เหลือทั้งจำนวนมาคำนวณหักออกจากทรัยพ์สินซะกาตได้ทั้งหมด

รายการที่ 3, 4 และ 5 หนี้บัตรเครดิตค้างจ่าย ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นตัวอย่างหนี้สินระยะสั้นที่สามารถนำมาหักออกจากสินทรัพย์ซะกาตได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นหนี้สินระยะสั้นและ ณ วันที่คำนวณซะกาต ผู้คำนวณซะกาตมีภาระผูกมัดที่จะต้องชำระหนี้สินเหล่านี้แล้ว

จากข้อมูลข้างต้นสามารถคำนวณซะกาตได้ตามรูปภาพข้างล่างนี้

Zakat-calculator-ตัวอย่าง

Credit การเงินอิสลาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s