Tag Archives: Zakat On Wealth

ตัวอย่างการคำนวณซะกาตจากความมั่งคั่ง(Zakat On wealth)

ตัวอย่างการคำนวณ ซะกาตจากความมั่งคั่ง หรือความร่ำรวยทางทรัพย์สิน(Zakat On wealth) คำอธิบาย รายการทรัพย์สิน รายการที่ 1 ,2 ,3 และ 9  บ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับบ้าน และรถยนต์ ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องนำมาคำนวณซะกาต จนกว่าจะมีเจตนานำมาค้าขาย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รายการที่ 4 ทองคำแท่ง ต้องนำมาคำนวณซะกาตเนื่องจากไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่นำาใช้ประโยชน์ แต่เป็นสินทรัพย์สำหรับการลงทุนและมีสภาพคล่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รายการที่ 5 ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เอาไว้ใช้ประโยชน์และไม่ได้มีมากเกินกว่าค่านิยมในสังคม ไม่ต้องนำมาคำนวณซะกาต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รายการที่ 6 เงินฝากธนาคาร ต้องนำมาคำนวณซะกาต โดยหากมีดอกเบี้ยรับจะต้องหักออกจากการคำนวณซะกาต ในกรณีที่มีดอกเบี้ยรวมอยู่ในยอดเงินฝากที่ผู้คำนวณซะกาตยังไม่ได้หักออก เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม หรือเงินปาบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รายการที่ 7 หุ้นสามัญเพื่อค้า จะต้องนำคำนวณซะกาต ด้วยมูลค่าพอร์ตที่ต่ำสุดในรอบปี หากไม่สามารถหาได้ ให้ใช้มูลค่าตลาด ณ วันที่ คำนวณซะกาต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รายการที่ 8 กองทุน LTF และ RMF เป็นการลงทุนที่ควรนำมาคำนวณซะกาตหากผู้คำนวณซะกาตไม่มีความยากลำบากในการจ่ายซะกาตในช่วงเวลาการออมและลงทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

การคำนวณซะกาตจากความมั่งคั่งหรือร่ำรวยทางทรัพย์สิน(Zakat on Wealth)

  การคำนวณซะกาตจากความมั่งคั่งหรือร่ำรวยทางทรัพย์สิน(Zakat on Wealth)   ในซูเราะห์อัตเตาบะฮฺ อัลลอฮฺได้ทรงตรัสว่า: (โอ้มูฮำหมัด) เจ้าจงเอาจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทานซะกาต ซึ่งจะทำให้พวกเขาสะอาด และจะทำให้พวกเขาบริสุทธิ์อีกด้วย (ซูเราะห์อัตเตาบะฮฺ 103) มีรายงานจากท่านนบี ว่าท่านนบีได้ส่งเศาะฮาบะฮฺไปยังหัวเมืองต่างๆเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมซะกาต ส่วนหนึ่งจากรายงานดังกล่าวคือ รายงานของท่านอิบนุอับบาส ได้รายงานว่าท่านนบีได้ส่งท่าน มุอ๊าซ อิบนุ ญะบัล ไปยังแค้วนเยเมน และท่านได้สั่งเสียมุอ๊าซไว้ตอนหนึ่งว่า: ความว่า: จงบอกพวกเขาว่าอัลลอฮฺได้ทรงกำหนดซะกาตเหนือพวกเขา โดยเก็บจากคนร่ำรวยของพวกเขา และจ่ายคืนให้แก่คนยากจนของพวกเขา (บุคอรีย์) เนื่องในปัจจุบันนั้นมีธุรกรรมและการลงทุนทางการเงิน มีชนิดและความซับซ้อนมากกว่าในสมัยของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) อันได้แก่ มีระบบธนาคาร มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีการลงทุนในกองทุน มีการลงทุนในศุกูก เป็นต้น ดังนั้นการคำนวณซะกาตนั้นจะต้องเป็นวิธีที่เหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจึงไม่ใช่ข้ออ้างของคนที่มีเงินทองมากเกินพิกัดขั้นต่ำ (นิศอบ)ที่นำเงินไปลงทุนแล้วไม่ยอมจ่ายซะกาต โดยอ้างว่าการจ่ายซะกาตเฉพาะเงินทองเท่านั้น เพราะความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน (Wealth) ของบุคคล นั้นไม่ได้ลดลง เพียงแต่เปลี่ยนชนิดของสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังคงดำรงการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงอยู่นั้นเอง ในทางตรงกันข้าม หนี้สินในปัจจุบันก็มีรูปแบบที่ซับซ้อน ขึ้นเช่นเดียวกัน และหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินบางประเภท ก็มีผลทำให้ ความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน(Wealth) ของบุคคลลดลงในรอบปีนั้นเช่นกัน ดังนั้นการคำนวณซะกาตจากความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน(Zakat on Wealth) จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการคำนวณซะกาตให้ถูกต้อง

Read more