• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี(ประเทศไทย) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานมุสลิม

  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี(ประเทศไทย) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานมุสลิม ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของนิสิต นักศึกษาเพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ในธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกับ ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล ทีม 3 (Islamic Investments & Private Fund) ในด้านต่อไปนี้ การลงทุนซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Stock Brokerage) การลงทุนในหน่วยลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม – Islamic LTF/RMF –

  Read more »
 • นวัตกรรมใหม่! กองทุนคุณธรรมและ Islamic Trigger Fund แห่งแรกของประเทศไทย โดย บลจ. วรรณ IPO 18-26 พ.ค. 2558

  นวัตกรรมใหม่ วงการการลงทุน! กองทุนคุณธรรมและ Islamic Trigger Fund แห่งแรกของประเทศไทย โดย บลจ. วรรณ IPO 18-26 พ.ค. 2558 กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) 6 ฟันด์ หรือ ONE-SHARIAH6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) ซึ่งเป็นบลจ. ชื่อดังที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2535 ได้สร้างทางเลือกใหม่ด้านการออมและการลงทุนให้กับพี่น้อง

  Read more »
 • หุ้นฮาลาล

  การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความงอกเงยให้แก่ทรัพย์สินได้เช่นกัน เป็นการลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆที่ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในหุ้นสามัญตรงกับหลักการมุซาเราะห์กะฮ์ (Musharakah) ของอิสลาม คือ การเป็นหุ้นส่วน โดยร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานของกิจการ (Fundamental Analysis) หรือการวิเคราะห์ด้านเทคนิด (Technical analysis) มีผลตอบแทนจากการลงทุนคือ กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Capital gain) เงินปันผล (Dividend) โดยหลักการแล้ว นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน เพิ่มขึ้นตราบใดที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและหุ้นมีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนนั้นโดยจะต้องไม่ขัดกับหลักการชะรีฮะห์หรือ หุ้นที่ฮาลาล ดังต่อไปนี้ ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับริบา(Riba)หรือดอกเบี้ย ดังนั้นมุสลิมจึงไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงบริษัทเช่าซื้อต่างๆ ซึ่งมีรายได้หลักจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการกู้ยืม และนอกจากนี้การเปิดบัญชีเพื่อจะทำการซื้อขายหุ้นนั้นห้ามทำการเปิดบัญชีแบบมาร์จิ้น (Margin)

  Read more »
 • มะฮัรตามซุนนะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557

  มะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คือ 500 ดิรฮัม จึงใช้การคำนวณมูลค่า 500 ดิรฮัมจากราคาของโลหะเงินในตลาดโลก ซึ่ง 500 ดิรฮัม จะเท่ากับโลหะเงิน 1487.50 กรัม จะสามารถคำนวณมะฮัรซุนนะห์ ของเดือน สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องมะฮัรตามซุนนะหฺ ได้ที่ข้อหัว มะฮัรตามซุนนะห์ สามารถตรวจสอบมะฮัรตามซุนนะห์ย้อนหลังตั้งแต่มกราคม 2552 – สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้

  Read more »
 • นิศอบพิกัดทองคำ และโลหะเงินประจำเดือนสิงหาคม 2557

  สามารถอ่านรายละเอียดการเลือกใช้นิศอบเพื่อเป็นพิกัดขั้นต่ำในการจ่ายซะกาตได้ในหัวข้อ นิศอบพิกัดทองคำและโลหะเงินในการจ่ายซะกาต สามารถดูนิศอบพิกัดทองคำย้อนหลังได้ มกราคม 2551 – สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้ สามารถดูนิศอบพิกัดทองคำย้อนหลังได้ มกราคม 2551 – สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้  

  Read more »
 • โปรแกรมคำนวณซะกาตออนไลน์(Zakat Calculator Online)

  พบกับ WEB APP “โปรแกรมคำนวณซะกาตออนไลน์(Zakat Calculator Online)” ที่แรกในประเทศไทย พร้อมด้วยคู่มือคำอธิบายการคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินที่จะต้องนำมาคำนวณซะกาตในแต่ละรอบปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องมุสลิมในการคำนวณซะกาต หวังว่าโปรแกรมคำนวณซะกาตออนไลน์นี้จะสามารถทำให้สามารถคำนวณซะกาตได้อย่างถูกต้องและเกิดความยุติธรรมและเป็นธรรม ทั้งผู้ที่มีหน้าที่จ่ายซะกาตและผู้ที่มีสิทธิรับซะกาต อินชาอัลลอฮฺ   สามารถ คำนวณซะกาตจากความมั่งคั่ง(Zakat On Wealth) ผ่านทาง WEB APP  (อัพเดตนิศอบพิกัดทองคำและ นิศอบพิกัดโลหะเงินทุกๆเดือน) ได้ที่…     สามารถ Download โปรแกรมคำนวณซะกาตในรูปแบบโปรแกรม Excel ได้ทุกๆเดือน (เพื่ออัพเดตนิศอบพิกัดทองคำและนิศอบพิกัดโลหะเงิน)

  Read more »
 • ตัวอย่างการคำนวณซะกาตจากความมั่งคั่ง(Zakat On wealth)

  ตัวอย่างการคำนวณ ซะกาตจากความมั่งคั่ง หรือความร่ำรวยทางทรัพย์สิน(Zakat On wealth) คำอธิบาย รายการทรัพย์สิน รายการที่ 1 ,2 ,3 และ 9  บ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับบ้าน และรถยนต์ ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องนำมาคำนวณซะกาต จนกว่าจะมีเจตนานำมาค้าขาย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รายการที่ 4 ทองคำแท่ง ต้องนำมาคำนวณซะกาตเนื่องจากไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่นำาใช้ประโยชน์ แต่เป็นสินทรัพย์สำหรับการลงทุนและมีสภาพคล่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รายการที่ 5 ทองรูปพรรณ

  Read more »
 • สินทรัพย์ที่ต้องนำมาคำนวณซะกาต (Zakat Assets) ตอนที่ 4 หุ้น กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ซะกาตหุ้น ซะกาตการลงทุนในหุ้นสามัญ(ซึ่งอาจจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม) นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า (Majma al-Fiqh al-Islami, in its Fourth Session held in Jeddah) กรณีที่ลงทุนในหุ้นสามัญ แบบระยะยาวเพื่อรับปันผลจากบริษัท ในทุกๆปี ไม่ต้องนำหุ้นสามัญที่ลงทุนระยะยาว มาคำนวณซะกาต เนื่องจากผู้ลงทุนไม่ได้ถือหุ้นเพื่อการขายเอากำไร (Trading) เสมือนการถือครองที่ดิน หรืออาคาร เพื่อเอาค่าเช่า ส่วนในเรื่องของเงินปันผลนั้น ก็คือเงินสด หากมีการเก็บไว้ครอบรอบ 1 ปี ก็ต้องนำมาคำนวณซะกาตตามปกติ ในเรื่องของเงินสดหรือเงินฝากนั้นเอง

  Read more »
 • สินทรัพย์ที่ต้องนำมาคำนวณซะกาต(Zakat assets) ตอนที่ 3 ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง

      สินทรัพย์ที่ต้องนำมาคำนวณซะกาต(Zakat assets) ตอนที่ 3 ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง หรือทองคำในรูปแบบอื่น   การคำนวณซะกาต ทองรูปพรรณ หากทองรูปพรรณนั้นเป็นของผู้หญิงและมีการใช้สอยเป็นเครื่องประดับ กรณีนี้นักวิชาการมีความเห็นต่างกัน อยู่สอง ทัศนะคือ ทัศนะแรก มีความเห็นว่าจำเป็นต้องออกซะกาตตามเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดไว้ คือ มีกรรมสิทธิครอบครองโดยสมบูรณ์ถึงพิกัดอัตรา(นิศอบ)และครบรอบปี และตีราคาเป็นเงินโดยคิดจากราคาตลาด(ราคาที่สามารถนำไปขายได้ในปัจจุบัน) ทัศนะที่สอง ถือว่าไม่วาญิบต้องออกซะกาตแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าเกินนิศอบ ในกรณีที่มีการใช้สอยเป็นเครื่องประดับอยู่เป็นประจำ ไม่ได้เก็บสะสมเอาไว้เพื่อทำกำไร และไม่ได้มีมากเกินความจำเป็น  ทัศนะของฝ่ายที่สองนี้มีน้ำหนักและเป็นทัศนะของมัซฮับอัช-ชาฟีอียฺ หากมีจำนวนมากเกินความจำเป็นและมากกว่าประเพณีนิยมในสังคม เช่น มีทองรูปพรรณอยู่ 100 บาท

  Read more »
 • สินทรัพย์ที่ต้องนำมาคำนวณซะกาต(Zakat assets) ตอนที่ 2 เงินสด หรือ ธนบัตร เหรียญเงินสกุลต่างๆ

  สินทรัพย์ที่ต้องนำมาคำนวณซะกาต(Zakat assets) ตอนที่ 2 เงินสด หรือ ธนบัตร เหรียญเงินสกุลต่างๆ เงินตราสกุลต่างๆ ในปัจจุบันเช่น ริยาล ดอลลาร์ บาท เป็นต้น หุก่มเหมือนกับทองคำและโลหะเงิน หากถึงพิกัดทองหรือเงิน ถือว่าต้องจ่ายซะกาตจำนวน 2.5 % เมื่อครบรอบปีปฏิทินอิสลาม เงินสด หรือ ธนบัตร หรือ เหรียญที่จะนำมาคำนวณซะกาตก็คือ เงินสดที่เก็บไว้ในรูปของเงินสกุลใดก็ตาม อาจจะเก็บไว้ที่ บ้าน หรือ ในตู้นิรภัย

  Read more »

การลงทุนแบบอิสลาม(Islamic Investments)

นวัตกรรมใหม่! กองทุนคุณธรรมและ Islamic Trigger Fund แห่งแรกของประเทศไทย โดย บลจ. วรรณ IPO 18-26 พ.ค. 2558

นวัตกรรมใหม่ วงการการลงทุน! กองทุนคุณธรรมและ Islamic Trigger Fund แห่งแรกของประเทศไทย โดย บลจ. วรรณ IPO 18-26 พ.ค. 2558 กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) 6 ฟันด์ หรือ ONE-SHARIAH6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

การลงทุนในกองทุนเปิดแบบอิสลาม

การลงทุนในกองทุนเปิดแบบอิสลาม นอกจากกองทุนรวมประเภท Islamic LTF และ RMF ที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้นในประเทศไทยยังมีกองทุนเปิดแบบอิสลามอีกด้วย แต่กองทุนประเภทนี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับ Islamic LTF และ RMF กองทุนเปิด (Opened – End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ แต่ที่สำคัญก็คือ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบัติ

การเงินอิสลาม(Islamic Finance)

นวัตกรรมใหม่! กองทุนคุณธรรมและ Islamic Trigger Fund แห่งแรกของประเทศไทย โดย บลจ. วรรณ IPO 18-26 พ.ค. 2558

นวัตกรรมใหม่ วงการการลงทุน! กองทุนคุณธรรมและ Islamic Trigger Fund แห่งแรกของประเทศไทย โดย บลจ. วรรณ IPO 18-26 พ.ค. 2558 กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) 6 ฟันด์ หรือ ONE-SHARIAH6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ธนาคารอิสลาม (Islamic Banking)

มุซาเราะกะฮฺ มูตานากีเศาะฮ(Musharakah Mutanaqisah)

มุซาเราะกะฮฺ มูตานากีเศาะฮ(Musharakah Mutanaqisah) หรือ Diminishing Musharakah (การร่วมลงทุนแบบถดถอย)ตามหลักวิชาการ  หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการร่วมทุนตามหลักมุซาเราะกะฮฺ (Musharakah)  โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าหุ้นส่วนฝ่ายหนึ่งสามารถซื้อหุ้นส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งออกจากการเป็นหุ้นส่วนร่วมไปเรื่อยๆเพื่อการครอบครองกรรมสิทธ์ในกิจการทีทำธุรกิจร่วมกันแต่เพียงผู้เดียว การดำเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้หลัก มุซาเราะกะฮฺ มูตานากีเศาะฮ(Musharakah Mutanakisah) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทุนในกิจการของลูกค้าโดยธนาคารอิสลามยินยอมให้ลูกค้าซื้อหุ้นส่วนของธนาคารในกิจการดังกล่าวไปเรื่อยๆจนหมดสิ้น เพื่อการครอบครองกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว องค์ประกอบของหลักการมุซาเราะกะฮฺ มูตานากีเศาะฮ(Musharakah Mutanaqisah)  1.คู่สัญญาทำการเป็นหุ้นส่วน ที่จะทำข้อตกลงกันทั้งสองฝ่ายด้วยความสมัครใจและจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุศาสนภาวะ มีสติปัญญาสมบูรณ์สามารถดูแลทรัพย์สินของตนเองได้เป็นอย่างดี และผู้ทำสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องกระทำโดยเจตนาและสมัครใจ  2.ถ้อยคำการหุ้นส่วน

ซะกาต(Zakat)

นิศอบพิกัดทองคำ และโลหะเงินประจำเดือนสิงหาคม 2557

สามารถอ่านรายละเอียดการเลือกใช้นิศอบเพื่อเป็นพิกัดขั้นต่ำในการจ่ายซะกาตได้ในหัวข้อ นิศอบพิกัดทองคำและโลหะเงินในการจ่ายซะกาต สามารถดูนิศอบพิกัดทองคำย้อนหลังได้ มกราคม 2551 – สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้ สามารถดูนิศอบพิกัดทองคำย้อนหลังได้ มกราคม 2551 – สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้  

มุอามาลาต (Muamalat)

การใช้บัตรเครดิตตามหลักการอิสลาม

บัตรเครดิต ใช้อย่างไรให้ถูกหลักศาสนาอิสลาม ธุรกรรมสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาท ที่หลายๆคนรู้จักและใช้บริการอยู่ นั่นคือ บริการบัตรเครดิต จากธนาคารต่างๆ ที่เข้ามาให้บริการลูกค้าบัตรเครดิตนั้นเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับวงเงินที่ธนาคารมอบให้แก่ผู้ที่มีเครดิต สามารถนำบัตรเครดิตไป ซื้อสินค้าและบริการแทนเงินสด ข้อดีและความสะดวกของการใช้บัตรเครดิต 1. ได้สิทธิ์รับส่วนลด ส่วนคืนเงินสด และแต้มสะสม เมื่อสมัครชำระค่าบริการรายเดือนต่างๆ ผ่านบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเอไอเอส จะให้ส่วนลด 5% แก่ลูกค้าที่จ่ายค่าบริการรายเดือนด้วยวิธีการนี้ เป็นต้น 2. รับสิทธิพิเศษ

มะฮัรตามซุนนะห์ (Sunnah Mahar)

มะฮัรตามซุนนะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557

มะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คือ 500 ดิรฮัม จึงใช้การคำนวณมูลค่า 500 ดิรฮัมจากราคาของโลหะเงินในตลาดโลก ซึ่ง 500 ดิรฮัม จะเท่ากับโลหะเงิน 1487.50 กรัม จะสามารถคำนวณมะฮัรซุนนะห์ ของเดือน สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องมะฮัรตามซุนนะหฺ ได้ที่ข้อหัว มะฮัรตามซุนนะห์ สามารถตรวจสอบมะฮัรตามซุนนะห์ย้อนหลังตั้งแต่มกราคม 2552 – สิงหาคม

สหกรณ์อิสลาม

ความแตกต่างของสหกรณ์อิสลามกับสหกรณ์รูปแบบอื่น

  การดำเนินการของสหกรณ์อิสลามนั้นแตกต่างจากการดำเนินการของสหกรณ์ทั่วไปที่มีการใช้ระบบดอกเบี้ย และเนื่อจากการดำเนินการของสหกรณ์อิสลามนั้นเกี่ยวกับหลักการมุอามะละฮฺ หรือ”กีตาบุล-มุอามะละฮฺ” ในวิชาฟิกฮฺ คือเป็นกิจการที่เข้าอยู่ประเภทการค้าขาย ธุรกิจ การสังคม และที่มาของทบัญญัติหรือกฎหมายอิสลาม มาจาก”วะฮฺยู” หรือ“วะฮียฺ” ที่อัลลอฮฺประทานมา แหล่งที่มาดังกล่าวคือ อัลกุรอาน สุนนะฮฺหรือฮะดีษ (แบบอย่างคำสอนของท่านศาสดาฯมูฮัมมัด อิจญ์มาอฺ (ความเห็นสอดคล้องเป็นเอกฉันท์ของอุละมาอฺ) ดังนั้นหลักการในการดำเนินงานของของสหกรณ์รูปแบบอิสลามโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจจึงจะมีความแตกต่างที่เจตนาอย่างชัดเจนกับสหกรณ์โดยทั่วไปพอสรุปได้ดังนี้ 1. อัลลอฮทรงอนุญาตการค้าขายและทรงห้ามการริบา (อัล-กุรอาน 2: 275) สหกรณ์รูปแบบอิสลามห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือริบา