การวางแผนการออมการลงทุนแบบสม่ำเสมอตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic DCA)

ตามทัศนะศาสนาอิสลามถือว่าศาสนาคือแนวทางการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ครอบคลุมและมีความบริบูรณ์ในทุกด้านและทุกมิติของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีหลักชะรีอะฮ์มารองรับในทุกบริบทของชีวิต

การออมและการลงทุนเป็นพื้นฐานในเรื่องของการวางแผนทางการเงินสำหรับทุกๆคน ที่มีรายจ่ายในการดำรงชีวิต หากปราศจากซึ่งการวางแผนการออมและการลงทุน บุคคลนั้นย่อมประสบกับความยากลำบากด้านการเงิน อันเป็นเหตุให้อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีพตามปกติได้ เช่น อาจจะต้องไปกู้ยืมเป็นหนี้สิน ไม่มีเงินใช้จ่ายยามเจ็บป่วย  ไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น ดังปรากฎในอัลกุรอาน ความว่า

และพวกสูเจ้าจงกินและจงดื่ม และพวกสูเจ้าอย่าได้สุรุ่ยสุร่าย  แท้จริงพระองค์มิทรงรัก บรรดาผู้ที่สุรุ่ยสุร่าย” (อัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 31)

และ (คือ) บรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่าย และพวกเขาก็ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว และปรากฏว่าระหว่างสิ่งดังกล่าว คือความเป็นกลาง (ระหว่างการสุรุ่ยสุร่าย และความตระหนี่)” (อัล-ฟุรกอน อายะฮฺที่ 67)

หากพิจารณาถึงเจตนารมณ์แห่งชะรีอะฮ์(Maqasid al Shariah) ระดับแรก แสดงถึงการให้ความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ ดุรุริยาต (Dururiyat)  โดยได้เน้นย้ำในการนำเสนอความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เป็นสวัสดิการพื้นฐานสำหรับโลกนี้และโลกหลังความตาย เป็นสิ่งที่ควรได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัดและทั่วถึง หากว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นในขั้นนี้ จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงและโกลาหลในสังคมบนโลกนี้และนำมาซึ่งความสูญเสียได้(al-Khusran al-Mubin) การวางแผนการออมและการลงทุน สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามเจตนารมย์ของหลักชะรีอฮ์ คือ

การปกป้องด้านศาสนา/ความเชื่อ (Protection al- Din) การมีเงินออมพอเพียงเมื่อต้องใช้เงินในยามฉุกเฉินเช่น เมื่อเจ็บไข้ ประสบอุบัติเหตุ หรือเกษียณอายุ จะทำให้มุสลิมไม่ต้องไปกู้ยืม บางคนไปกู้ยืมแบบมีดอกเบี้ยซึ่งเป็นบาปใหญ่ หรือบางคนต้องไปทำงานเสริมที่ทำให้ไม่สามารถละหมาดได้ครบ 5 เวลาเป็นต้น

การปกป้องด้านการดำรงชีวิต (Protection of Life (Nafs))  การมีเงินออมพอเพียงสำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งส่วนตัวและครอบครัว

การปกป้องด้านความเป็นมนุษย์ (Protection of Human being(Nasl)) การมีเงินออมพอเพียงสำหรับการอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ  หรือไม่โดนเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ หรือสามารถเลี้ยงดูภรรยาและบุตรได้อย่างไม่ยากลำบาก

การปกป้องด้านทรัพย์สิน (Protection of Property (Mal)) การมีเงินออมที่พอเพียงทำให้ไม่ต้องขายทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็นสามารถดำรงทรัพย์ไว้เป็นมรดกให้แก่ครอบครัวได้

การปกป้องด้านสติปัญญา (Protection of Interllect or Mind(Aql)) การมีเงินออมที่พอเพียงทำให้สามารถรักษาสติปัญญาในเรื่องการทำอามาลอิบาดัตได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถนำทรัพย์มาส่งเสริมด้านการศึกษาได้ทั้งตนเองและครอบครัว

จะเห็นได้ว่าการวางแผนการออมและการลงทุนสามารถตอบสนองเจตนารมย์ของหลักชะรีอะห์พื้นฐานทั้งการเสริมสร้างและดูแล ในขณะเดียวกันสามารถรักษา ปกป้อง เพื่อไม่ให้เกิดความหายนะต่อหลักการปกป้องทั้ง 5 ประการตามเจตนารมย์ของหลักชะรีอฮ์ข้างต้นอีกด้วย

ifp

การวางแผนการออมการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นหลักการส่วนหนึ่งของการวางแผนความมั่งคั่งตามหลักอิสลาม(Islamic Wealth Planning) ในหัวข้อการสร้างความมั่งคั่ง(Wealth Creation & Accumulation)นั้นเอง การออมและการลงทุนแบบง่ายๆคือการออมการลงทุนแบบสม่ำเสมอหรือเรียกว่า การทยอยลงทุนสม่ำเสมอ หรือ Dollar Cost Average(DCA) ซึ่งได้รับความนิยมในโลกการเงินได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและไม่ซับซ้อน มีอยู่ด้วยกับสองแบบคือ การออม DCA ในหุ้น และการออม DCA ในกองทุน สำหรับมุสลิมแล้วก็จะเรียกว่าการออมทยอยการลงทุนแบบสม่ำเสมอแบบ Islamic DCA

investnow

จากตัวอย่างหากมุสลิมการออมอย่างสม่ำเสมอในหุ้นฮาลาลหรือกองทุนฮาลาล จะเห็นได้ว่า หากเริ่มต้นตั้งอายุน้อยจะใช้จำนวนเงินที่น้อยกว่า สร้างผลตอบแทนได้ดีและมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าในระยะยาว

การออมเงินเพื่อการเกษียณมีความสำคัญ เพราะคนไทยอายุยืนยาวขึ้น (โดยเฉลี่ย ผู้ชาย 80 และผู้หญิง 83 ปี) ค่าครองชีพก็สูงขึ้นทุกวัน ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องเตรียมไว้ยามเจ็บป่วย เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ถ้าเริ่มออมเร็ว จะมีเวลาการออมก่อนเกษียณมาก โดยเริ่มต้นทยอยออมด้วยเงินหลักพันเท่านั้น และถ้านำเงินนั้นไปทยอยลงทุนในหุ้นที่ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น จะทำให้เงินเก็บนั้นทบทวีคุณมากขึ้น

เทียบ

DCA

ทำไมถึงต้องออม DCA หุ้นฮาลาล หรือ DCA ในกองทุนฮาลาล  ?

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการออมในหุ้นหรือกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีกว่าการฝากเงิน และนอกจากนี้ผลตอบแทนจากการออมในหุ้นและกองทุนมีโอกาสชนะอัตราเงินเฟ้อและอัตราการจ่ายซะกาตของมุสลิมได้

การออมหุ้นแบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอ หรือ Dollar Cost Average เป็นการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนไว้จำนวนหนึ่งและเลือกลงทุนในหุ้นที่เราสนใจอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว
เช่น ลงทุนหุ้นหรือกองทุน  A ทุกต้นเดือน เดือนละ 2,000 บาท โดยไม่สนใจสภาพตลาดหุ้นว่าอยู่ในแนวโน้มขึ้นหรือลง ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบ “ถัวเฉลี่ยต้นทุน”

เดือนไหนหุ้นราคาลดลงต่ำ ก็ได้หุ้นหรือหน่วยกองทุนในจำนวนที่มากหน่อยถัวเฉลี่ยกันไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน บางคนไม่เลือกที่จะออมในหุ้น แต่เป็นการซื้อกองทุนแทน ซึ่งความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งถ้าทำในลักษณะเดียวกันคือ แบ่งเงินมาซื้อทุกเดือนเท่ากัน ไม่สนใจราคาหน่วยลงทุน ก็เรียกว่าการออมเงินแบบ DCA ทั้งสิ้น
โดยที่ออมแบบ DCA สามารถจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นหรือกองทุนที่ซื้อประกาศจ่ายปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) จากการขึ้นของราคาหุ้นหรือกองทุน

การออม DCA สำหรับมุสลิมต้องการออมเงินในหุ้นฮาลาลแบบ DCA หรือออมในกองทุนฮาลาลแบบ DCA เท่านั้นซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการชะรีอะฮ์ว่าหุ้นใดหรือกองทุนใดสามารถลงทุนได้ จะเห็นได้ว่าวิธีการออมและลงทุนแบบ Islamic DCA นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวอีกทั้งไม่มีความซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติม และไม่ต้องการติดตามการลงทุนอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นการสร้างวินัยในการออมและการลงทุนที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Islamic DCA สำหรับการวางแผนทางการเงินเช่นการออมสม่ำเสมอเพื่อไปทำฮัจย์หรือไปทำอุมเราะห์ ซึ่งต้องใช้เงินหลักแสนหลักหมื่น โดยใช้ระยะเวลาการออม 2-3 ปี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้

เช่น ค่าใช่จ่ายในการไปทำพิธีฮัจย์ อยู่ประมาณ 180,000 ถึง 190,000 บาท หากออมแบบIslamic DCA เดือนละ 5,000 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 5% จากการลงทุนแบบสม่ำเสมอจะใช้เวลาเพียง 3 ปีจะมีเงินทบต้นทบกำไร เท่ากับ 198,000 บาท เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด สมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 032 ได้เปิดให้บริการ Islamic DCA ทั้งหุ้นฮาลาลและกองทุนฮาลาลมีคณะกรรมการชะรีอะฮ์ตรวจสอบว่าหุ้นบริษัทใดหรือกองทุนใดที่นักลงทุนมุสลิมสามารถซื้อลงทุนได้ และมีผู้แนะนำการลงทุนซึ่งได้รับใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ FB: KTBST-islamic

รายละเอียดการเปิดบัญชี >> KTBST-islamic สามารถเปิดบัญชี ออนไลน์ได้แล้ว Click here

Isares หุ้นฮาลาล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s