Category Archives: Islamic LTF และ RMF

เอ็มเอฟซีร่วมกับ KTBST นำเสนอกองทุนเปิด M-SUKUK พร้อมขายครั้งแรก(IPO) 11-31 ก.ค.61 นี้

เอ็มเอฟซีร่วมกับ KTBST นำเสนอกองทุนเปิด M-SUKUK พร้อมขายครั้งแรก(IPO) 11-31 ก.ค.61 นี้ นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก (M-SUKUK) เป็นกองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในตราสารศุกูก (Islamic Fixed Income) ตามหลักของศาสนาอิสลาม ซึ่งตราสารศุกูกเป็นตราสารแสดงสิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ได้รับผลตอบแทนคงที่ (Fixed Rate) จากการถือตราสารศุกูก โดยไม่ใช่ดอกเบี้ย เช่น ค่าเช่า หรือส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก หรือกองทุนเปิด M-SUKUK จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ AZ Multi Asset MAMG Global Sukuk Fund ชนิด unit class A-ME (USD ACC) ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว

Read more

ผลการดำเนินงานและราคาต่อหน่วย กองทุน Islamic LTF ทั้ง 3 กองทุนจาก 3 บลจ. เพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

จากที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่ากองทุนรวม LTF และ RMF เป็นเครื่องมือในการออมและการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้อีกด้วย จึงถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่จะต้องมีภาระการจ่ายภาษีในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไตรสามสุดท้ายของปี จะเป็นช่วงเวลาของหลายๆท่านที่จะมองหา กองทุน Islamic LTF/RMF เพื่อลดหน่อยภาษีและออมระยะยาวกัน ซึ่งสามารถย้อนกลับไปอ่านได้ที่ https://islamicfinancethai.com/2013/11/10/ข้อมูล-islamic-ltf-และ-rmf-ในไทย/ ซึ่งในบทความนี้จะมาขยายความเรื่อง ราคา ต่อหน่วย และผลการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบได้เห็นได้โดยง่าย ดังนี้ จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ากองทุน Islamic LTF ที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือ บลจ. ที่บริหารกองทุนตามหลักศาสนาอิสลามจาก 3 บลจ. หากเปรียบเทียบเฉพาะผลการดำเนินการผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อันดับ 1 ONE-SHARIAHLTF ได้ผลตอบแทน 4.80%(เริ่มจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี) บริหารโดย บลจ. วรรณ (มีนโยบายจ่ายปันผล) 25 กันยายน 2560 อันดับ 2 MIF-LTF ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี 2.86% บริหารโดย บลจ. MFC(มีนโยบายจ่ายปันผล) ณ 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม

Read more

การลงทุนในกองทุนเปิดแบบอิสลาม

การลงทุนในกองทุนเปิดแบบอิสลาม นอกจากกองทุนรวมประเภท Islamic LTF และ RMF ที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้นในประเทศไทยยังมีกองทุนรวมเปิดแบบอิสลาม ที่สามารถซื้อขายโดยไม่มีเงื่อนไขมากนักแบบ LTF หรือ RMF แต่กองทุนประเภทนี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับ Islamic LTF และ RMF  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่นิยมลงทุนหุ้นเป็นรายตัว จึงฝากให้ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินลงทุนแทน กองทุนเปิด (Opened – End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ แต่ที่สำคัญก็คือ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบัติ บลจ. มักจะมีการกำหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยอาจเปิดให้ทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ สัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรืออาจจะเป็นปีละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น ผู้ลงทุนเองก็สามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนให้กับ บลจ. หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย กองทุนประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน กองทุนเปิดจะลงทุนในกรอบของชะรีอะห์ และมีการตั้งที่ปรึกษาด้านศาสนาหรือชะรีอะห์มากำกับการลงทุน  โดยมีกรอบการลงทุนดังนี้ ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับริบา(Riba) หรือดอกเบี้ย กองทุนไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงบริษัทเช่าซื้อต่างๆ ซึ่งมีรายได้หลักจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน(Gharar)กองทุนจึงไม่สามารถลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทประกันภัยทั่วไป ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ เพราะธุรกิจประกันภัยทั่วไป นั้นมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการการเคลมประกัน ซึ่งเราไม่ทราบว่าจะเกิดความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน(Maisir)กองทุนจึงห้ามการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น

Read more

ข้อมูล Islamic LTF และ RMF ในประเทศไทย

กองทุนรวม LTF และ RMF เป็นเครื่องมือในการออมและการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้อีกด้วย จึงถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่จะต้องมีภาระการจ่ายภาษีในแต่ละปี LTF ย่อมาจาก LONG TERM EQUITY FUND หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนรวม หมายถึงการนำเงินของผู้ลงทุนหลาย ๆ คนมารวมกัน แล้วมีมืออาชีพ ซึ่งก็คือบริษัทจัดการ คอยบริหารจัดการเงินตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้) เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้สิทธิผู้ลงทุนนำเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนขั่นต่ำ 7 ปีปฎิทิน LTF  ที่เป็นกองทุน Islamic LTF ที่สามารถซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี มีอยู่ 3 กองทุน จาก 3 บลจ. ในประเทศไทยคือ 1. กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว  ชื่อย่อ KSLTF โดย  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ktam.co.th/th/mutual-fund/mutual-detail.aspx?FundID=152&FundMenuID=4&level=3 2. เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชื่อย่อ MIF-LTF  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mfcfund.com/mfc/incfile/ffs_type1_th.php?fundcode=MIFLTF&fundtype=oltf 3. กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม

Read more