เงินฝากวะดีอะห์(WADIAH)

เงินฝาก ด้วยหลักการวะดีอะห์ (wadiahﻭﺩﻴﻌﺔ )

การเงินฝาก ด้วยหลักการวะดีอะห์ เป็นการฝากเงินแบบรักษาทรัพย์ (Safekeeping of a deposit) โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักความไว้วางใจ (Trust) หรือ อามานะห์ (Amanah) หลักการวะดีอะห์ ที่ใช้ในสถาบันการเงินมีอยู่ 2 ประเภทคือ

1.       วะดีอะห์ ยัด อามานะห์(Wadiah Yad Amanah) คือ การฝากสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือเงินสด เมื่อมีการทวงถามหรือเรียกคืนก็จะได้สิ่งนั้นกลับคือไป รูปแบบนี้สถาบันการเงินไม่สามารถนำทรัพย์สินหรือเงินสดของลูกค้าไปใช้ลงทุน โดยที่ลูกค้าไม่ได้ให้การยินยอม จึงไม่ได้รับความนิยมจากสถาบันการเงินมากนัก อย่างไรก็ตามมีบางสถาบันการเงินให้บริการนี้โดยเก็บค่าธรรมเนียมในการรับฝาก(Fee) และผู้รับฝากไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหากเกิดการเสี่ยหายของสินทรัพย์ ที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับฝาก เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเก่าแก่ของทรัพย์สินหรือธนบัตร เป็นต้น

2.       วะดีอะห์ ยัด เดาะมานะฮ์ (Wadiah Yad Damanah) เป็นรูปแบบการฝากเงิน ที่ผู้ฝากอนุญาติให้สถาบันการเงินหรือธนาคาร สามารถนำไปลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามได้ โดยที่สถาบันการเงินหรือธนาคารจะคืนเงินฝากเมื่อลูกค้าทวงถาม โดยการฝากวะดีอะห์รูปแบบนี้จะมีการรับประกันเงินฝากทั้งจำนวน แต่จะไม่มีการกำหนดผลตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งในสัญญา เพราะจะถือว่าเป็นริบาหรือดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินหรือธนาคารสามารถที่จะให้ของขวัญ หรือสินน้ำใจ ที่เรียกว่า ฮิบะห์  แก่ผู้ฝากชนิดนี้ได้ตามการพิจารณาของธนาคาร เนื่องจากผู้ฝากอนุญาติให้นำเงินฝากไปลงทุนได้ โดยทั่วไปสถาบันการเงินอิสลามจะให้ฮิบะห์ในอัตราที่อัตราที่อาจจะใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ยในตลาดจึงทำให้มุสลิมหลายๆท่านเกิดความสงสัยว่า ฮิบะห์คือดอกเบี้ยหรือไม่ นอกจากนี้การให้ฮิบะห์นั้นถ้ามีการให้สูงเกินไปก็จะเป็นต้นทุนแก่สถาบันการเงินนั้น ๆ และถ้าหากจะให้น้อยไปก็อาจจะไม่จูงใจลูกค้าให้ฝากเงินต่อนั้นเอง เพราะเงินฝากนั้นถือว่าเป็นแหล่งเงินทุน(source of fund) ของธนาคารประเภทหนึ่งเช่นกัน  และการให้ฮิบะห์นั้นเป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวของผู้ให้มิได้เป็นข้อตกลงร่วมกันสองฝ่าย  ดังนั้นเรื่องอัตราที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจึงอาจะทำให้เกิดความสับสนแก่ลูกค้ามุสลิม หรือแม้แต่พนักงานที่ไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในระบบการเงินอิสลามได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันต่อไป

wadiah

ตัวอย่างของเงินฝากที่ใช้หลักการวะดีอะห์ ยัด เดาะมานะฮ์ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากเดินสะพัด

ตารางเปรียบเทียบเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร กับเงินฝาก ด้วยหลักวะดีอะห์ ในระบบการเงินอิสลาม

 

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

เงินฝากวะดีอะห์ ยัด เดาะมานะฮ์

เงินฝาก

รับประกันเงินฝากทั้งจำนวน

รับประกันเงินฝากทั้งจำนวน

ผลตอบแทน

กำหนดดอกเบี้ยตั้งแต่วันทำสัญญา

ให้ฮิบะห์ หลังจากสถาบันการเงินอิสลามนำไปลงทุน ตามการพิจารณาของธนาคาร

เงินฝากไปลงทุน

โดยการปล่อยกู้ หรือหาผลตอบแทนอื่นๆที่อาจจะไม่ถูกหลักศาสนาอิสลาม

นำไปลงทุนตามกรอบของศาสนาอิสลาม

โดย Muhammad Azmii Mahamad

หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.islamicfinancethai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s