ตะกาฟุล(Takaful) หรือการประกันภัยแบบอิสลาม คือ อะไร ?

 

ตะกาฟุล (Takaful)  หรือการทำประกันภัยแบบอิสลาม คือรูปแบบของการประกันที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือชะรีอะฮ์ ที่อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกัน ดังนั้นระบบการประกันแบบอิสลาม(Islamic Insurance) หรือหลักการตะกาฟุล(Takaful) หมายถึงการค้ำประกันร่วม (Joint Guarantee) จากหลักฐานในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานความว่า

“ ท่านทั้งหลายจงร่วมมือกันบนความดีและความยำเกรง ” ซูเราะห์ที่ 5 อายะห์ที่ 2

นอกจากนี้ท่าน ( ซ . ล .) ได้มีพระวจนะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของความทุกข์ยากความว่า

“ จากท่านอะบูฮุรอยเราะฮ์ จากท่านศาสดา ( ซ . ล .) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลใดที่ได้ทำการปลดเปลื้องภาระหรือความทุกข์ยากในการดำรงชีวิตของผู้ศรัทราในโลกนี้ พระองค์อัลลอฮ์ จะทรงปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาในโลกหน้าและบุคคลใดที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ก็จะทรงบรรเทาความทุกข์ยากของเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ” รายงานโดย มุสลิม

มัซฮับหรือสำนักคิดทางศาสนาอิสลาม มีมติว่าแนวคิดเรื่องการประกัน สามารถยอมรับได้ในศาสนาอิสลาม เนื่องจาก

  • สมาชิกหรือผู้เอาประกันภัยให้ความช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการค้ำประกันร่วม (Joint Guarantee)
  • สมาชิกหรือผู้เอาประกันภัยทุกคนจะจ่ายเงินสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในกลุ่มผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการค้ำประกันร่วม (Joint Guarantee) และหลักการบริจาค(Charity)
  • ภายใต้สัญญาการบริจาค(Charity) ซึ่งมีเจตนาที่จะช่วยบรรเทาความสูญเสีย และกระจายความรับผิดชอบ
  • ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอน (Gharar) และการพนัน(Maisir) เพราะการสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลและการบรรเทาความสูญเสียถูกนำมาใช้ แทนการซื้อขายประกันกับเกมแห่งโอกาส
  • เงินสนับสนุนของสมาชิกตะกาฟุลถูกนำไปแสวงหาผลตอบแทนภายใต้หลักการอิสลาม

โดยรูปแบบโครงสร้างของการดำเนินงานของตะกาฟูล ในรายละเอียดนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ โดยเป็นการนำหลักการทางชะรีอะห์ หรือสัญญาต่างๆของหลักมุอามาลาต(Muamalat) ที่เป็นที่อนุญาตในศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้

REF. finansalife.com

Khan, Dr. Muhamad Muhsin, The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari, Kazi Publications, Lahore , Pakistan , 1979, p. 34.
Sahih Muslim, Kitab al-Birr, p. 59
Sunan al-Tirmizi, Vol. 4, Cagri Yayinlari Istanbul, 1981 in Kitab al- Sifatul Qiyamah wa al- Rakaik al- Wara, Bab 60, No. 2517, p. 668.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s