Maisir การพนันข้อห้ามการเงินอิสลาม

Maisir การเงินอิสลาม.com

การพนันถือเป็นข้อห้ามหนึ่งในอิสลาม เป็นบาปใหญ่ที่มุสลิมทุกคนต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันทั่วไป หรือในเรื่องการทำธุรกิจหรือการเงินต่างๆ ทรัพย์ที่ได้มาจากการพนันนั้นก็ไม่มีบารอกัต(สิริมงคล) เนื่องจากเป็นการได้ทรัพย์มาด้วยหนทางมิชอบตามหลักศาสนาอิสลาม ไม่สามารถที่จะนำไปจ่ายซะกาตหรือให้ซอดาเกาะห์เพื่อหวังความเมตตาและผลบุญจากพระผู้เป็นเจ้าได้ แต่จะต้องนำทรัพย์นั้นไปบริจาคเป็นสาธารณะกุศลและไม่หวังในผลบุญ  เช่นเดียวกับเงินดอกเบี้ย

ติดตามรายละเอียดได้ที่

https://islamicfinancethai.com/2014/01/17/maisir-การพนันข้อห้ามการเงิน/

isares header

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s