Tag Archives: Takaful

เปิดเลนส์การเงินอิสลามในประเทศไทย

เปิดเลนส์การเงินอิสลามในประเทศไทย ในประเทศไทยมีมุสลิมอยู่ประมาณเกือบ 8-9 ล้านคนทั่วประเทศหรือราวๆ 10% ของทั้งประเทศ ซึ่งต้องการระบบการเงินอิสลามเข้ามาตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม อาทิในการด้านสถาบันการเงิน การธนาคาร การลงทุน หรือ การประกันภัยและประกันชีวิต ประเทศไทยจะมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ ibank  ที่ตั้งขึ้นตาม พรบ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ให้บริการระบบการเงินอิสลามเต็มรูปแบบ(Full-fledged Islamic banks)  นอกจากนี้ยังมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ให้การบริการทางการเงินตามหลักศาสนา เพื่อเป็นทางเลือกอีกบริการหนึ่งของธนาคาร ในรูปแบบแผนกเฉพาะกิจ (Islamic Banking Window) และมี บริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการการเช่าซื้อในรูปแบบอิสลาม ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจุบันยังมี บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)หรือ MFC ที่เข้ามารุกตลาดการเงินอิสลาม มีทั้งกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์ (MIF) นอกจากนี้ยังมีกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF และนอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ได้ให้บริการกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว KSLTF และ กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ KSRMF

Read more