Tag Archives: Sharia

AAOIFI องค์กรการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม

องค์กรการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม หรือ The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรที่กำหนดนโยบายการบัญชี การตรวจสอบ บรรษัทภิบาล จริยธรรม และมาตราฐานชะรีอะห์ สำหรับสถาบันและอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม โดยมีเป้าหมายให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก (Harmonization of Islamic finance practices) AAOIFI เป็นองค์กรอิสลามที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกกว่า 200 สถาบันจาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้แก่ธนาคารกลาง สถาบันการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลาม และอุตสาหกรรมการเงินอิสลามทั่วโลก AAOIFI ถูกจัดตั้งขึ้นสิบเนื่องจากข้อตกลงระหว่างสถาบันการเงินอิสลามวันที่ 26 ก.พ 1990 ในแอลจีเรีย และมีการจดทะเบียนจัดตั้ง AAOIFI ในวันที่ 27 มี.ค. 1991 ในประเทศบาห์เรน มาตราฐาน  AAOIFI ได้ถูกใช้เต็มรูปแบบในประเทศบาห์เรน ดูไบ จอร์แดน เลบานอน การ์ตาร์ ซูดาน และซีเรีย นอกจากนี้หลายประเทศได้ใช้มาตราฐานและการประกาศของ AAOIFI เป็นแนวทาง (guidelines)

Read more