Tag Archives: Islamic Fianance

Hongkong เอาด้วย! เดินหน้าพัฒนาตลาดพันธบัตรอิสลาม หรือตราสารศุกูก

แม้จะผ่านมาเกือบ 5 ปีแล้ว นับตั้งแต่นาย John Tsang Chun-wah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกงได้ประกาศในปี 2550 ว่าจะเร่งพัฒนาฮ่องกงสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลาม แต่การพัฒนาการเงินอิสลามในฮ่องกงยังไม่คืบหน้ามากนัก อย่างไรก็ดี ขณะนี้รัฐบาลฮ่องกงได้เสนอมติแก้ไขกฎหมายภาษีเพื่อหวังที่จะส่งเสริมให้วิสาหกิจในฮ่องกงเปิดจำหน่ายพันธบัตรอิสลามมากยิ่งขึ้น พันธบัตรอิสลาม (sukuk bonds) หรือ ตราสารศุกูก มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพันธบัตรอื่นทั่วไป เนื่องจากตามกฎชาริอะห์ (sharia law) ของศาสนาอิสลาม ผู้ลงทุนที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยได้ ดังนั้น การจำหน่ายพันธบัตรจึงต้องเริ่มจากการที่ผู้ระดมทุนต้องขายสินทรัพย์ให้กับ Special Purpose Vehicle (SPV) ที่จัดตั้งขึ้นเสมือนเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ระดมทุนจากนักลงทุน จากนั้น SPV จะเป็นผู้ออกพันธบัตรและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่อไป โดยนักลงทุนจะมีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่ผู้ระดมทุนจะดำเนินการเช่าทรัพย์สินจาก SPV (ผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูป “ค่าเช่า” ซึ่งสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม) และ SPV จะได้จัดสรรผลตอบแทนดังกล่าวให้กับนักลงทุนต่อไป สำหรับกรณีของพันธบัตรทั่วไปจะได้รับผลตอบแทนในรูป “ดอกเบี้ย” โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีในฮ่องกง ซึ่งแตกต่างกับพันธบัตรอิสลามซึ่งจะได้รับผลตอนแทนในรูป “ค่าเช่า” ทำให้ผู้ถือพันธบัตรต้องชำระภาษีอากร ภาษีรายได้ หรือภาษีกำไร ดังนั้น รัฐบาลฮ่องกงจึงได้เสนอแก้ไขกฎหมายภาษีและอากรเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือพันธบัตรอิสลาม 4 ประเภท ได้แก่ ijarah (พันธบัตรที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน), musharakah (พันธบัตรที่มีการถือครองหลายฝ่าย), mudarabah (พันธบัตรที่มีการถือครองฝ่ายเดียว),

Read more