Tag Archives: ศุกูก

อัพเดตสถานะระบบการเงินอิสลามปี 2013 ที่ผ่านมา

ในปี 2013 ที่ผ่านมาระบบการเงินอิสลามยังคงมีการพัฒนาในหลายๆประเทศ อย่างต่อเนื่อง จากรูปภาพจะเห็นว่าประเทศที่แกนหลักของระบบการเงินอิสลามนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนที่โลกข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีประเทศมากกว่าครึ่งโลกที่เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการเงินอิสลาม มิใช่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงแต่ในเฉพาะประเทศมุสลิมเท่านั้น สินทรัพย์รวมของระบบการเงินอิสลามทั้งโลก(Global Islamic Assets)เติบโตจากช่วงปี 1990 ที่มีมูลค่าเพียง 150 พันล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ สู่ระดับมูลค่าสินทรัพย์รวม ฯ 1.8 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐในปี 2013 เป็นการเติบโตเฉลี่ย 16% ในทุกๆปี และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 ระดับมูลค่าสินทรัพย์รวม ฯ จะมีมูลค่าสูงถึง 6.5 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ จากมูลค่าสินทรัพย์รวมของระบบการเงินอิสลาม(Islamic Financial System) 1.8 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ ในปี 2013 อันดับหนึ่งมาจากมูลค่าสินทรัพย์ของระบบธนาคารอิสลาม(Islamic Banking) 80 % หรือประมาณ 1.44 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ อันดับที่สอง มูลค่าจากพันธบัตรอิสลามหรือตราสารศุกูก(Sukuk) 15% หรือประมาณ 0.27 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ อันดับที่สาม มูลค่าจากกองทุนอิสลาม(Islamic Funds) 4 % หรือประมาณ 0.072 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ

Read more

ตราสาร“ศุกูก” -Sukuk คืออะไร?

ตราสาร “ศุกูก” (Sukuk) มาจากภาษาอาหรับ صكوك แปลว่า ใบรับรองทางการเงิน(Financial Instruments) ตราสาร “ศุกูก” (Sukuk) หรือตราสารหนี้อิสลาม ซึ่งเป็นตราสารการเงินที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยไม่เกี่ยวพันกับธุรกิจต้องห้ามต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนก็มาจากการมีส่วนร่วมในธุรกรรมและรับความเสี่ยงร่วม กัน เช่น การให้เช่าทรัพย์สิน ว่าจ้างทำของ ว่าจ้างให้บริหารจัดการเงินลงทุน ฯลฯ  ซึ่งเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) ของศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ลงทุนในประเทศอิสลามที่มีข้อจำกัดในการลงทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ปกติทั่วไปซึ่งเป็นสัญญากู้ยืมและมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย หรือลงทุนในสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนาก็จะมีช่องทางในการลงทุนที่ตรงกับความต้องการได้ศุกูกไม่เพียงแต่จะตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของชาวมุสลิมเท่านั้น ยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปด้วย หลักศาสนาอิสลามกำหนดห้ามลงมุนกับธุรกิจต้องห้ามหรือฮารอม(Haram) ดอกเบี้ยหรือริบา(Riba)  ความไม่แน่นอน(Gharar) และการพนัน(Maisir) ซึ่งเป็นข้อห้ามหลักของการเงินอิสลาม  ตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้า ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด สื่อและสิ่งพิมพ์ที่ใช้ภาพเปลือย การพนัน สุกร การค้า ที่เกี่ยวกับการค้าปลีกหรือค้าส่ง การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด สื่อและสิ่งพิมพ์ที่ใช้ภาพเปลือย การพนัน สุกร การบริการ เกี่ยวกับบ่อนการพนัน สถาบันการเงินที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ย บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุนในดอกเบี้ย ผับ บาร์ สนามม้า และด้วยข้อกำหนดข้างต้นนี้เองจึงทำให้มุสลิมไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปเช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ ได้ เนื่องจากมีการจ่ายรายได้เป็นดอกเบี้ยนั้นเอง อย่างไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจก็ย่อมมีทั้งผู้มีเงินออมส่วนเกิน

Read more