Category Archives: สหกรณ์อิสลาม

ความแตกต่างของสหกรณ์อิสลามกับสหกรณ์รูปแบบอื่น

  การดำเนินการของสหกรณ์อิสลามนั้นแตกต่างจากการดำเนินการของสหกรณ์ทั่วไปที่มีการใช้ระบบดอกเบี้ย และเนื่อจากการดำเนินการของสหกรณ์อิสลามนั้นเกี่ยวกับหลักการมุอามะละฮฺ หรือ”กีตาบุล-มุอามะละฮฺ” ในวิชาฟิกฮฺ คือเป็นกิจการที่เข้าอยู่ประเภทการค้าขาย ธุรกิจ การสังคม และที่มาของทบัญญัติหรือกฎหมายอิสลาม มาจาก”วะฮฺยู” หรือ“วะฮียฺ” ที่อัลลอฮฺประทานมา แหล่งที่มาดังกล่าวคือ อัลกุรอาน สุนนะฮฺหรือฮะดีษ (แบบอย่างคำสอนของท่านศาสดาฯมูฮัมมัด อิจญ์มาอฺ (ความเห็นสอดคล้องเป็นเอกฉันท์ของอุละมาอฺ) ดังนั้นหลักการในการดำเนินงานของของสหกรณ์รูปแบบอิสลามโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจจึงจะมีความแตกต่างที่เจตนาอย่างชัดเจนกับสหกรณ์โดยทั่วไปพอสรุปได้ดังนี้ 1. อัลลอฮทรงอนุญาตการค้าขายและทรงห้ามการริบา (อัล-กุรอาน 2: 275) สหกรณ์รูปแบบอิสลามห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือริบา ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะอิสลามถือว่าดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ยุติธรรมและเป็นภัยมากกว่าผลดีโดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจตกต่ำ   2) สหกรณ์รูปแบบอิสลามห้ามเกี่ยวข้องกับธุรกิจต้องห้ามตามหลักศาสนา ได้แก่ การพนันหรืออบายมุข  สุรา สุกร หรือสุกร เป็นต้น   3) สหกรณ์อิสลามโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในด้านการทำธุรกิจการค้า (ติญารี) ดังนั้นเป้าหมายที่สำคัญคือการค้าขาย (ขายบวกกำไร) หรือหลักมุรอบาฮะห์ หรือการเป็นหุ้นส่วนกันทำธุรกิจหรือมุชารอกะห์ ให้เป็นไปตามหลักการอิสลามที่กำหนด ทั้งนี้จะต้องกับกฎหมายเป็นสำคัญ 4) การทำสัญญาหรือการทำธุรกรรมในสหกรณ์รูปแบบอิสลามมิใช่เป็นสัญญาเงินกู้ แต่เป็นสัญญาซื้อขาย หรือมุรอบาฮะห์ ในระบบสหกรณ์อิสลามจึงเป็นที่ชัดเจนตายตัวตามทีทั้งสองฝ่ายตกลงให้คำสัญญาระหว่างกันคือ ระหว่างสหกรณ์อิสลาม (ผู้ขาย) กับสมาชิกสหกรณ์ (ผู้ซื้อ) หากสมาชิกผิดสัญญาสหกรณ์อิสลามอาจจะนำหลักทรัพย์ค้ำประกันไปขายและนำเงินที่ขายมาหักหนี้ที่สมาชิกยังค้างอยู ส่วนที่เหลือจะคืนให้แก่สมาชิก   5)

Read more

ความเป็นมาสหกรณ์อิสลาม

สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการและความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยวิธีการสหกรณ์โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในการดำเนินงานของสหกรณ์นั้นมีลักษณะมูลฐานสำคัญประกอบด้วย กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเดียวกัน มีเจตนารมณ์ที่ะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดตั้งเป็นองค์การธุรกิจขึ้นโดยร่วมกันดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นคือ การส่งเสริมผลประโยชน์ของบรรดาสมาชิกและครอบครัวเป็นสำคัญ ซึ่งในหลาย ๆประเทศได้ใช้องค์การสหกรณ์เป็นฐานรากสำคัญเบื้องต้นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับล่างซึ่งเป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศ อันส่งผลให้ประเทศเหล่านั้นมีการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชาธิปไตยควบคู่กันไป สำหรับการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะต่อประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยากจนจะมีสหกรณ์ที่เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพและช่วยยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำหลักการและวิธีการวิธีการสหกรณ์นำสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริงเป็นสำคัญ สำหรับแนวความคิดในการจัดตั้งสหกรณ์อิสลาม เนื่องมาจากประชากรชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามโดยส่วนใหญ่มีการดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม ดังนั้นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันก็ย่อมที่จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามวิถีมุสลิมอย่างสอดคล้องกับหลักการอิสลามที่กำหนดไว้ จึงมีกลุ่มนักคิด นักวิชาการ อิสลาม ผู้นำศาสนา และประชาชนบางกลุ่ม มีการระดมความคิดเห็นในการจัดตั้งองค์การทางการเงินตามระบบอิสลามเพื่อเป็นช่องทางทางด้านการเงินสำหรับชาวไทยมุสลิมห้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้มีการจัดตั้งรูปแบบสหกรณ์อิสลามเพื่อดำเนินการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามขึ้นรูปแบบของสหกรณ์อิสลามเป็นองค์การทางการเงินที่บรรดาประชาชนชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในหลายสาขาอาชีพมีการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจในการดำเนินกิจการที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นและความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของบรรดาผู้เป็นสมาชิกโดยไม่หวังผลกำไรและปราศจากดอกเบี้ย ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์อิสลามเหมือนกับสหกรณ์อื่นโดยทั่วไปที่ยึดหลักประชาธิปไตยกล่าวคือ สหกรณ์เป็นของสมาชิก บริหารงานโดยสมาชิก และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก โดยมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกันกับสหกรณ์ทั่วไป เพียงแต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสหกรณ์รูปแบบทั่ว ไปคือ การได้นำหลักการศาสนาอิสลามมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัฒนธรรมอิสลามที่ศาสนาอิสลามที่ได้กำหนดวิธีการในการดำเนินกิจการต่าง ๆไว้แล้ว ซึjงถือได้ว่าสหกรณ์อิสลามเป็นองค์การที่ดำเนินงานโดยใช้หลักการอิสลามเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดรับกับวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีอิสลาม โดยอยู่บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมมุสลิมในลักษณะของการปลอดดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในทางศาสนาแก่บรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคน โดยแนวทางในการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับหลักการอิสลามเป็นสำคัญทั้งนี้

Read more