Category Archives: มะฮัร (Mahar)

มะฮัรตามซุนนะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557

มะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คือ 500 ดิรฮัม จึงใช้การคำนวณมูลค่า 500 ดิรฮัมจากราคาของโลหะเงินในตลาดโลก ซึ่ง 500 ดิรฮัม จะเท่ากับโลหะเงิน 1487.50 กรัม จะสามารถคำนวณมะฮัรซุนนะห์ ของเดือน สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องมะฮัรตามซุนนะหฺ ได้ที่ข้อหัว มะฮัรตามซุนนะห์ สามารถตรวจสอบมะฮัรตามซุนนะห์ย้อนหลังตั้งแต่มกราคม 2552 – สิงหาคม 2557 ได้ดังนี้

Read more

มะฮัรตามซุนนะห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

มะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คือ 500 ดิรฮัม จึงใช้การคำนวณมูลค่า 500 ดิรฮัมจากราคาของโลหะเงินในตลาดโลก ซึ่ง 500 ดิรฮัม จะเท่ากับโลหะเงิน 1487.50 กรัม จะสามารถคำนวณมะฮัรซุนนะห์ ของเดือน พฤษภาคม  2557 ได้เท่ากับ ฿34,658.59 บาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2557 -0.70%   มะฮัรตามซุนนะห์ย้อนหลังตั้งแต่มกราคม 2552 – พฤษภาคม 2557 ได้ดังนี้   สามารถอ่านรายละเีอียดเรื่องมะฮัรตามซุนนะห์ได้ที่ มะฮัรตามซุนนะห์(Sunnah Mahar)   วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Read more

มะฮัรตามซุนนะห์ ประจำเดือนเมษายน 2557

มะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)   คือ 500 ดิรฮัม  จึงใช้การคำนวณมูลค่า 500 ดิรฮัมจากราคาของโลหะเงินในตลาดโลก ซึ่ง 500 ดิรฮัม จะเท่ากับโลหะเงิน 1487.50 กรัม จะสามารถคำนวณมะฮัรซุนนะห์ ของเดือนเมษายน 2557 ได้เท่ากับ ฿34,902.43 บาท  ลดลงจากเดือนมีนาคม 2557 -1.19% มะฮัรตามซุนนะห์ย้อนหลังตั้งแต่มกราคม 2552 – เมษายน 2557 ได้ดังนี้   สามารถอ่านรายละเีอียดเรื่องมะฮัรตามซุนนะห์ได้ที่ มะฮัรตามซุนนะห์(Sunnah Mahar)   วัลลอฮุอะลัม เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Read more

มะฮัรตามซุนนะห์(Sunnah Mahar)

มะฮัรตามซุนนะห์(Sunnah Mahar) อิสลามได้กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้การแต่งงานใช้ได้หรือไม่ ด้วยการที่เจ้าบ่าวต้องจ่ายมะฮัรแก่เจ้าสาว แม้ว่าฝ่ายเจ้าสาวจะยินยอมแต่งโดยไม่คิดค่าสินสอดก็ตาม ดังที่อัลกุรอานกล่าวว่า “พวกเจ้าจงมอบปัจจัยทานเป็นของขวัญแก่เหล่าสตรีเถิด” (อันนิสาอฺ : 4) “มะฮัร”  ตามหลักการของศาสนานั้น หมายถึง “ทรัพย์ที่ทางเจ้าบ่าวจะมอบแก่เจ้าสาวของตนในพิธีสมรส ไม่ใช่สินสอดที่ให้แก่บิดามารดาของเธอ” แต่เมื่อเธอได้รับมันแล้ว เธอก็สามารถที่จะมอบทรัพย์บางส่วนแก่ใครก็ได้ที่เธอต้องการ เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของเธอแล้ว อิสลามไม่กำหนดมะฮัร แต่ได้มอบหมายให้กับความพร้อมของฝ่ายชายและความสบายใจของฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันไป ท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวแก่ชายคนหนึ่งที่ต้องการแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งว่า “จงหาค่ามะฮัรถึงแม้จะเป็นแหวนเหล็กเพียงวงหนึ่งก็ตาม แต่ชายคนนั้นไม่สามารถหาได้เช่นเดียวกัน ท่านนะบี จึงแต่งงานด้วยการให้ชายคนนั้นสอนบางซูเราะฮ์ในอัลกุรอานให่แก่สตรีที่จะแต่งงานด้วย” (รายงานโดยอัลบุคอรีย์/5135) ท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  ได้ทำการสมรสบรรดาบุตรีและภรรยาของท่านจำนวน  500 ดิรฮัม  ดังนั้นโต๊ะครูสมัยก่อนได้ตีราคามะฮัรจำนวน  500  ดิรฮัมว่า  1  ดิรฮัมเท่ากับ  1  สลึง  (ซึ่งในสมัยนั้น 1 สลึง ก็มีค่าพอสมควร)4  สลึงเป็น  1  บาท  เอา  4  หารด้วยกับ  500  =  125  บาท  บรรดาผู้ใหญ่สมัยก่อนจึงกำหนดมะฮัรที่ฝ่ายชายต้องมอบให้แก่ฝ่ายหญิงเป็นจำนวน  125  บาท  ซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนมากอยู่(ที่นาสมัยก่อนราคาไม่กี่ร้อยบาท) ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวก็ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากสมัยท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)

Read more