Category Archives: ข่าวโลกการเงินอิสลาม

อัพเดตสถานะระบบการเงินอิสลามปี 2013 ที่ผ่านมา

ในปี 2013 ที่ผ่านมาระบบการเงินอิสลามยังคงมีการพัฒนาในหลายๆประเทศ อย่างต่อเนื่อง จากรูปภาพจะเห็นว่าประเทศที่แกนหลักของระบบการเงินอิสลามนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนที่โลกข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีประเทศมากกว่าครึ่งโลกที่เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการเงินอิสลาม มิใช่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงแต่ในเฉพาะประเทศมุสลิมเท่านั้น สินทรัพย์รวมของระบบการเงินอิสลามทั้งโลก(Global Islamic Assets)เติบโตจากช่วงปี 1990 ที่มีมูลค่าเพียง 150 พันล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ สู่ระดับมูลค่าสินทรัพย์รวม ฯ 1.8 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐในปี 2013 เป็นการเติบโตเฉลี่ย 16% ในทุกๆปี และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 ระดับมูลค่าสินทรัพย์รวม ฯ จะมีมูลค่าสูงถึง 6.5 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ จากมูลค่าสินทรัพย์รวมของระบบการเงินอิสลาม(Islamic Financial System) 1.8 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ ในปี 2013 อันดับหนึ่งมาจากมูลค่าสินทรัพย์ของระบบธนาคารอิสลาม(Islamic Banking) 80 % หรือประมาณ 1.44 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ อันดับที่สอง มูลค่าจากพันธบัตรอิสลามหรือตราสารศุกูก(Sukuk) 15% หรือประมาณ 0.27 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ อันดับที่สาม มูลค่าจากกองทุนอิสลาม(Islamic Funds) 4 % หรือประมาณ 0.072 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ

Read more

เปิดเลนส์การเงินอิสลามในประเทศไทย

เปิดเลนส์การเงินอิสลามในประเทศไทย ในประเทศไทยมีมุสลิมอยู่ประมาณเกือบ 8-9 ล้านคนทั่วประเทศหรือราวๆ 10% ของทั้งประเทศ ซึ่งต้องการระบบการเงินอิสลามเข้ามาตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม อาทิในการด้านสถาบันการเงิน การธนาคาร การลงทุน หรือ การประกันภัยและประกันชีวิต ประเทศไทยจะมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ ibank  ที่ตั้งขึ้นตาม พรบ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ให้บริการระบบการเงินอิสลามเต็มรูปแบบ(Full-fledged Islamic banks)  นอกจากนี้ยังมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ให้การบริการทางการเงินตามหลักศาสนา เพื่อเป็นทางเลือกอีกบริการหนึ่งของธนาคาร ในรูปแบบแผนกเฉพาะกิจ (Islamic Banking Window) และมี บริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการการเช่าซื้อในรูปแบบอิสลาม ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจุบันยังมี บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)หรือ MFC ที่เข้ามารุกตลาดการเงินอิสลาม มีทั้งกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์ (MIF) นอกจากนี้ยังมีกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF และนอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ได้ให้บริการกองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว KSLTF และ กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ KSRMF

Read more

UAE ตั้งเป้าผู้นำพัฒนามาตราฐานการเงินอิสลาม และเมืองหลวงการเงินอิสลามของโลก

Sheikh Mohammed bin Rashid รองประธานาธิบดี และเจ้านครรัฐดูไบ(Dubai) ได้เปิดเผยว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) มีวิสัยทัศน์ เป็นเมืองหลวงการเงินอิสลามของโลก รองรับมูลค่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์การเงินอิสลามที่เข้าสู่ระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยจะมีการจัดตั้งสภาชะรีอะห์ของโลก เพื่อสร้างมาตราฐานในระดับนานาชาติสำหรับการเงินอิสลาม และเป็นการสร้างความเป็นผู้นำด้านการเงินอิลสามแซงหน้าประเทศมาเลเซียและบาเรน นอกจากนี้ UAE จะผลักดันมาตราฐานระดับนานาชาติสำหรับการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลาม เพื่อให้ลดความแตกต่างในเรื่องมาตราฐานการปฏิบัติในแต่ละประเทศในโลกของการเงินอิสลาม อุตสาหกรรมการเงินอิสลามใน UAE นั้นมีการเจริญเติบโตอย่างมาก โดยในปี 2012 มีการออกขายพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก(Sukuk) เป็นสถิติใหม่ในคาบสมุทรอาหรับด้วยมูลค่าถึง $21.2 พันล้านจากบรรดาบริษัทในคาบสมุทรอาหรับ การตั้งวิสัยทัศน์ของ UAE ในครั้งนี้เพื่อจะพัฒนามาตราฐานระดับนานาชาตก่อนปี 2015 ซึ่ง Standard & Poor’s มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2015 มูลค่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์การเงินอิสลามจะมีมูลค่าถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์  จะต้องติดตามกันต่อไปว่า UAE จะสามารถรวมมาตราฐานการเงินอิสลามเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกได้หรือไม่ เพื่อแข่งขันและเป็นทางเลือกจากระบบการเงินทั่วไป(Conventional Finance) ต่อไปในอนาคต ที่มา :http://www.thenational.ae เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Read more

Australia การเงินอิสลามช่วยพัฒนาประเทศ

Australia โอกาสทองกับการเงินอิสลาม เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านรัฐบาลของออสเตรเลียนำโดยภาคการเงินได้พิจารณาที่จะเปลี่ยนแปลงกฏหมายและภาษีที่จำเป็นเพื่อจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลามแห่งภูมิภาค Asia-Pacific การเมืองและสังคมของออสเตรเลียค่อนข้างมั่นคงและมีตลาดทางการเงินที่ก้าวหน้าทำให้มีความน่าสนใจสำหรับการสร้างระบบการเงินอิสลามอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการไม่เพียงเฉพาะประชากรมุสลิมของออสเตรเลียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำธุรกรรมข้ามประเทศกับอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกด้วย Hatim El Tahir ผู้อำนวยการของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง  Deloitte ในประเทศ Bahrain ได้กล่าวว่าออสเตรเลียมีเศรษฐกิจที่ดี มีการลงทุนทั้งการเกษตร การลงทุน เหมืองแร่ ที่จะสินทรัพย์ที่ดีในระบบการเงินอิสลาม                    นาย Alex Regan ผู้เชียวชาญทางการเงินของบริษัท Corrs Chambers Westgarth ได้เปิดเผยว่าออสเตรเลียมีระบบการเงินอิสลามที่ดีในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินอิสลาม อันได้แก่ การซื้อขาย(Murabahah) การเช่า(Ijarah) การร่วมลงทุนแบบจำกัด(Mudarabah)และการใช้พันธบัตรอิสลามหรือตราสารศุกูก สำหรับโครงการใหญ่ๆ และระบบการเงินอิสลามได้มีบทบาทในการระดมทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในออสเตรเลียเป็นอย่างมาก  หลายประเทศในตะวันออกกลางได้จับตาว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลามเป็นอย่างมาก ที่มา : http://www.globalislamicfinancemagazine.com   เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad หมายเหตุไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความด้วยการอ้างอิงถึง http://www.การเงินอิสลาม.com หรือ http://www.islamicfinancethai.com

Read more

ธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดศูนย์พัฒนาการเงินอิสลาม

ธนาคารโลกหรือ World Bank  ได้เปิดตัวศูนย์การเงินอิสลามที่เมืองอิสตันบูล(Istanbul) ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลตุรกี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2013 ที่ผ่านมา โดยมีนายกรัฐมนตรีของตุรกีนาย Ali Babacan และ Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลกได้ร่วมกันเปิดงานที่อาคาร Borsa Istanbul building ที่เมืองอิสตันบูล(Istanbul) นาย Yong Kim ประธานธนาคารโลกได้เปิดเผยว่า “นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่ธนาคารโลกได้ร่วมมือกับตุรกีในร่วมมือกันพัฒนาระบบการเงินอิสลาม(Islamic Financial system) เพื่อให้การบริการด้านคำปรึกษาและการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบการเงินอิสลาม” นายกรัฐมนตรีของตุรกีนาย Ali Babacan ได้เน้นย้ำกว่า “ระบบการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ย(interest-free finance system) เป็นแก่นของระบบการเงินอิสลาม ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางการเงินแต่ยังจำกัดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นอีกด้วย เพราะว่าระบบการเงินอิสลามนั้นเน้นการสร้างทรัพย์สินที่แท้จริงและมีมูลค่า นอกจากนี้ IMF  ได้รายงานว่าข้อดีของระบบการเงินอิสลาม คือการเป็นระบบที่ปราศจากดอกเบี้ย (interest-free finance system) อีกด้วย” จะเห็นได้ว่าในตอนนี้แม้แต่ธนาคารโลกและ IMF ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจับตาและพัฒนา การเงินอิสลามแล้ว เนื่องด้วยการเจริญเติบโตและกระแสการเงินอิสลามที่โดดเด่นและน่าจับตามองทั่วโลก   ที่มา : http://www.globalislamicfinancemagazine.com เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii

Read more
« Older Entries