หลักชะรีอะฮ์ และเจตนารมณ์ของหลักชะรีอะฮ์

หลักชะรีอะฮ์

ชะรีอะฮ์ หมายถึง “หลักธรรมอันเป็นข้อกำหนดต่างๆในชีวิตมนุษย์ ซึ่งอัลลอฮ์ (พระผู้เป็นเจ้า)   ทรงประทานเป็นธรรมบัญญัติให้มนุษย์ปฏิบัติตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ การกระทำ หรือเกณฑ์จริยธรรมสำหรับมนุษย์” ทั้งนี้ หลักธรรมอันเป็นข้อกำหนดต่างๆที่กล่าวถึงประกอบขึ้นมาจากแหล่งอ้างอิงสำคัญ 4 แหล่ง คือ

  1. คัมภีร์อัล-กุรอาน
  2. คำสอน การปฏิบัติ และการเห็นชอบของท่านศาสดามูฮัมมัด ซ.ล. (อัล-ฮะดีษหรืออัส-ซุนนะฮ์)
  3. ความเห็นอันเป็นเอกฉันท์ของนักวิชาการ (อัล-อิจญมาอ์)
  4. การเทียบเคียงกรณีใหม่ๆ เข้ากับกรณีเดิมที่ปรากฏอยู่ในคำสอนทางศาสนา ที่มีมูลเหตุเดียวกัน หรือ ธรรมชาติของกรณีนั้นๆ

ที่เหมือนกันในทางชะรีอะฮ์ (การเทียบเคียงดังกล่าวเรียกว่า อัล-กิยาส)  สำหรับธุรกรรมของการลงทุนในหุ้น อาจหมายถึง กฏเกณฑ์

ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่บังคับใช้กับธุรกรรมทางการเงิน ที่ได้มาจากการกิยาสแล้ว

เจตนารมย์ของชะรีอะฮ์
(
Maqasid al-Shar’iyah)

ดุรุริยาต (Dururiyat) : หลักประกันพื้นฐาน

  • หลักประกันความมั่นคงด้านศาสนา/ความเชื่อ (Din)
  • หลักประกันความมั่นคงด้านชีวิต (Nafs)
  • หลักประกันความมั่นคงด้านการสืบสายพันธุ์ (Nasl)
  • หลักประกันความมั่นคงด้านทรัพย์สิน (Mal)
  • หลักประกันความมั่นคงด้านสติปัญญา (‘Aql)

เจตนารมณ์แห่งชารีอะห์ระดับแรก แสดงถึงการให้ความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ โดยได้เน้นย้ำในการนำเสนอหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับนี้สวัสดิการพื้นฐานสำหรับโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งได้กล่าวรวมถึงความมั่นคงด้านทรัพย์สิน อันจะสอดคล้องกับหลักชะรีอะฮ์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเงินอิสลามนั่นเอง

cropped-isares-header1.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s