บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี(ประเทศไทย) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานมุสลิม

ktbst

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี(ประเทศไทย) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานมุสลิม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ประจำสำนักงานใหญ่)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของนิสิต นักศึกษาเพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ในธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกับ ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล ทีม 3 (Islamic Investments & Private Fund) ในด้านต่อไปนี้

  • การลงทุนซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Stock Brokerage)
  • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม
    – Islamic LTF/RMF
    – Mutual Fund
    – Alternative Investment Fund
  • การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Islamic Private Funds)

รายละเอียดโครงการ
ระยะเวลาการฝึกงาน : 1.5 – 2 เดือน

คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 18-23 ปี (นับถือศาสนาอิสลาม)
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปี 3 ขึ้นไป ด้านการเงิน/การบัญชี/การบริหาร/การจัดการ
3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่จากการปฏิบัติงาน
4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีใจรักในการบริการ
5. มีความสนใจทางด้านการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

การส่งใบสมัคร
-เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร – เอกสารแนบ (โปรดระบุ วันเวลาที่สามารถเริ่มการปฏิบัติงาน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรนักศึกษา
-หลักฐานการศึกษา Transcript 5 เทอม
-รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว 1 รูป
-Resume

ข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการ
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ผู้ฝึกงานจะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมรวมถึงการอบรม ทุกอย่างที่บริษัทจัดขึ้น

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อผ่านโครงการ ฝึกงานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเกิน 150 ชั่วโมงของระยะเวลาฝึกงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถสามารถมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติส่วนตัวของท่านมาได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล ทีม 3 (Islamic Investments & Private Fund) : 66 (0) 26481713
E-mail : sarawut.k@ktbst.co.th หรือ FAX: 66 (0) 2648 1000
เบอร์โทรฝ่ายบุคคล : 66 (0) 2648 1720
ที่อยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18 และ 39 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

trainnee2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s