ประเภทของริบา(Riba) ตอนที่ 1

ริบาถือเป็นบาปใหญ่ประเภทหนึ่ง ดังได้ถูกห้ามและพระเจ้าได้ประกาศสงครามกับผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย โดยระบุไว้ในอัลกรุอ่าน ความว่า

 โอ้ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินริบา(ดอกเบี้ย) หลายเท่าที่ถูกทบทวี และพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮฺเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ

(อาละอิมรอน: 130)

ริบา(Riba)  นั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทแรกคือ  ริบา อัลดุยุน (Riba al Duyun) คือ ดอกเบี้ยจากสัญญาหนี้

ประเภทที่สอง คือ ริบา อัลบุยุอ์ (Riba al Buyu’u)  คือ ดอกเบี้ยจากการค้าขาย

ประเภทของริบา(ดอกเบี้ย)

ประเภทของริบา(ดอกเบี้ย)

ประเภทที่ 1 คือ  ริบา อัลดุยุน (Riba al Duyun) คือ ดอกเบี้ยจากสัญญาหนี้ ซึ่งประกอบด้วย

 ริบาอัลกอร์ด (Riba al Qardh) คือ ดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดล่วงหน้า ได้แก่ ส่วนเพิ่มจากการกู้ยืมที่มีการกำหนด เมื่อมีการทำสัญญา โดยผู้กู้ (Borrower) จะต้องจ่ายคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย (Principle + Interest) แก่ผู้ให้กู้ (Lender) เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ตัวอย่างเช่น การกู้ยืมทั่วไปที่มีการกำหนดดอกเบี้ย การฝากเงินกับธนาคารทั่วไป

loan

 ริบาอัลญาฮิลียะห์(Riba al Jahiliyah) ดอกเบี้ยที่กำหนดหลังผิดนัดชำระ คือ ส่วนเพิ่มจากหนี้ซึ่งเจ้าหนี้จะคิดจากลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกัน หรือเป็นการคิดส่วนเพิ่มบนหนี้เดิมเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป ตัวอย่างเช่น ค่าเบี้ยปรับการจ่ายล่าช้า ของการกู้ธนาคารทั่วไป หรือ การคิดดอกเบี้ยเมื่อไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ครบ เช่น บัตรเครดิตทั่วไป เป็นต้น

creditcard

 

โดยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและค่อยๆทำความเข้าใจกันเรื่อยๆ สบายๆ ติดตามประเภทที่ 2 ของริบาได้ในตอนที่ 2 ครับ

ประเภทของริบา(Riba) ตอนที่ 2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s