ความเป็นมาของสหกรณ์อิสลาม

สำหรับแนวความคิดในการจัดตั้งสหกรณ์อิสลาม เนื่องมาจากประชากรชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามโดยส่วนใหญ่มีการดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม ดังนั้นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันก็ย่อมที่จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามวิถีมุสลิมอย่างสอดคล้องกับหลักการอิสลามที่กำหนดไว้ จึงมีกลุ่มนักคิด นักวิชาการ อิสลาม ผู้นำศาสนา และประชาชนบางกลุ่ม มีการระดมความคิดเห็นในการจัดตั้งองค์การทางการเงินตามระบบอิสลามเพื่อเป็นช่องทางทางด้านการเงินสำหรับชาวไทยมุสลิมห้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้มีการจัดตั้งรูปแบบสหกรณ์อิสลามเพื่อดำเนินการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามขึ้นรูปแบบของสหกรณ์อิสลาม

สหกรณ์อิสลาม

ติดตามรายละเอียดได้ที่

ความเป็นมาของสหกรณ์อิสลาม

isares header

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s