ASEAN Medical Hub

จะเป็น ASEAN Medical Hub ได้ไทยต้องเข้าใจวิถีอิสลาม

หลายๆ ครั้ง เรามักจะได้รับฟังเหตุผลของการรวมตัวสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อตลาดขนาดใหญ่ ประชากรรวมกันกว่า 601 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC ให้ได้เต็มที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสนใจศึกษาวัฒนธรรมอิสลามและนโยบายโลกมุสลิมให้มากยิ่งขึ้นครับ

thailand-medical-hub

 หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามที่เรียกว่า ฮาลาลนั้นไม่ได้เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุม เฉพาะการผลิตสินค้าอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางการให้บริการตามหลักการทางศาสนาอีกด้วย แน่นอนว่าการเปิดเสรีย่อมมีผล อย่างแน่นอนที่จะทำให้เมื่อมีการจัดตั้งเออีซีแล้ว บริการทางการแพทย์จะมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเมื่อประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียนเป็นชาวมุสลิม ดังนั้นในอนาคตหากไทยต้องการเป็นศูนย์กลางการให้บริการการรักษาพยาบาลของอาเซียน (ASEAN Medical Hub) ลูกค้าอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นคนมุสลิม คำถามคือ บุคลากรทางการแพทย์ของไทย เตรียมรับมือดีแล้วหรือไม่

หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามที่เรียกว่า ฮาลาลนั้นไม่ได้เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุม เฉพาะการผลิตสินค้าอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางการให้บริการตามหลักการทางศาสนาอีกด้วย แน่นอนว่าการเปิดเสรีทั้งการค้าสินค้า เสรีภาคบริการ เปิดเสรีการลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียนย่อมมีผลอย่างแน่นอนที่จะทำให้เมื่อมีการจัดตั้งเออีซีแล้ว บริการทางการแพทย์จะมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเมื่อประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียนเป็นชาวมุสลิม ดังนั้นในอนาคตหากไทยต้องการเป็นศูนย์กลางการให้บริการการรักษาพยาบาลของอาเซียน (ASEAN Medical Hub) ลูกค้าอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นคนมุสลิม คำถามคือ บุคลากรทางการแพทย์ของไทย เตรียมรับมือดีแล้วหรือไม่

 โรงพยาบาลวิถีอิสลาม มีหลักปฏิบัติต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลและแพทย์ต้องปรับวิธีการจ่ายยาในเดือนรอมฎอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต การงดเว้นนัดผู้ป่วยนอกในเดือน รอมฎอน การใช้ปฏิทินอิสลามในการดูกำหนดนัดที่เหมาะสม การสอนให้ผู้ป่วยกล่าวคำปฏิญาณตน กาลีมะฮฺ ชะฮาดะฮฺก่อนกระทำหัตถการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว อาทิ เช่น ก่อนฉีดยาระงับประสาท การใส่ท่อช่วยหายใจ การช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะวิกฤติให้เป็นไปตามหลักศาสนา เพราะอิสลามถือว่า การตายและการมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้า การจัดสถานที่ละหมาดที่มีความสะดวกสำหรับผู้ป่วยที่สามารถลุกขึ้นเดินได้ หรือการจัดทำอ่างน้ำสำหรับอาบน้ำละหมาดแบบเคลื่อนที่ สำหรับผู้ป่วยที่เคลื่อนที่ลำบาก การจัดเตียงผู้ป่วยให้หันศีรษะไปทางนครเมกกะห์ การจัดทำสื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีอิสลาม มีการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ขัดกับหลักการทางศาสนา เช่น การจัดหาบุรุษพยาบาลสำหรับผู้ป่วยชาย การให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ได้เตาบัต (ขอประทานอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับความผิดบาปที่ผ่านมาทั้งปวง) ก่อนการเริ่มต้นให้ยา

การปรับปรุงกิจการเหล่านี้ จะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับบริการสุขภาพของไทย ปัจจุบันมาเลเซียใช้ความได้เปรียบในจุดนี้วางตำแหน่งตนเองในการเป็น Medical Hub แต่ผมเชื่อว่าด้วยบุคลากรทางการแพทย์ไทยที่มีฝีมือ สถานพยาบาลไทยที่มีความครบถ้วนทันสมัย ไทยยังสามารถช่วงชิงความเป็นศูนย์กลางของภาคบริการสุขภาพในภูมิภาคได้

สำหรับในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น คุณหมอ พยาบาล หมอฟัน ผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองในการออกไปทำงานนอกประเทศ ต้องมีการเตรียมตัวให้ตนเองมีคุณสมบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วม (ASEAN MRAs) ซึ่งมีกระบวนการเตรียมการที่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อยู่ในระบบการศึกษา ต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษาแล้ว โอกาสการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าท่านเรียนรู้วัฒนธรรม และแนวทางการประกอบวิชาชีพต่างๆ ภายใต้วิถีอิสลาม เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ที่เรียนรู้ระบบโรงพยาบาลวิถีอิสลาม ก็จะมีโอกาสเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในการเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียน

สำหรับผู้กำหนดนโยบาย เช่น หน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษาซึ่งมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายหลังจากจบการศึกษา (โปรแกรม Continued Professional Development: CPD) อาจต้องเพิ่มการอบรมการประกอบวิชาชีพของท่าน ในวิถีอิสลามเพิ่มเติม เช่น วิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ อาจจัดอบรมคุณหมอให้รับรู้ รับทราบ ถึงวิธีการทำหัตถการกับผู้ป่วยมุสลิม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทยมีโอกาสสามารถเข้าไปทำงานในตลาดประเทศมุสลิมได้มากขึ้น

โดยเมื่อพิจารณาอาเซียน ร่วมกับประเทศคู่ค้าสำคัญเช่น อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก โดยมีมุสลิมอยู่ถึง 174.3 ล้านคน หรือประเทศคู่ค้าที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเพื่อวางแนวทางการเจรจาข้อตกลงทางการค้าซึ่งเป็นกลุ่มประเทศความสำคัญมากในโลกมุสลิมนั่นคือ ประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่มากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกกว่า 178.1 ล้านคน และการเตรียมการเจรจาเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Councils: GCC) ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 6 ชาติ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน ซึ่งทั้ง 6 ประเทศเป็นประเทศมุสลิมที่มีกำลังซื้อสูง ดังนั้นการทำความเข้าใจวิถีการรักษาพยาบาลแบบมุสลิม จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มประเทศเหล่านี้อย่างแน่นอน

ที่มา:  ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากเว็บไซต์ Thai-AEC.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s