ซะกาต (ZAKAT)

Zakat

ซะกาต เป็น ทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ศาสนาอิสลามได้บัญญัติให้เจ้าของทรัพย์สินนั้น มีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับ ซะกาต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติศาสนาอิสลามได้กำหนดไว้

“ซะกาต” ตามความหมายในเชิงภาษาศาสตร์ หมายถึง การงอกเงย หรือการเพิ่มพูน และยังได้ใช้คำว่า ซะกาต ในการยกย่องสรรเสริญ การชำระล้างทำความสะอาด หรือการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ได้เรียก อัตราที่จ่ายซะกาตว่า ซะกาตนั้น ก็เพราะส่วนดังกล่าวจะเพิ่มพูนความสิริมงคลแก่ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การครอบครอง และเป็นการชำระเจ้าของทรัพย์ด้วยการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ (ซ.บ. – Anis, Ibrahim, et al. n.d. al-Majmua al – Wasit. s.l. : s.n. P : 398)

ซะกาต (การบริจาคภาคบังคับ)

บทบาทของซะกาตในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s