FTSE SET Shariah Index

set

FTSE SET Shariah Index

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนี FTSE SET Shariah Index โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มเครื่องมือทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งไม่ได้เจาะจงเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น แต่หมายรวมถึงผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนต่างประเทศด้วย

หลายท่านคงเคยได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี FTSE SET Shariah Index นี้มาบ้างแล้ว ถือเป็นดัชนีใหม่ในลำดับที่ 7 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ FTSE จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น Benchmark การลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Finance) Islamic Finance หรือ การเงินภายใต้หลักศาสนาอิสลามยึดหลักอยู่ 2 ประการคือ ธุรกิจต้องไม่ขัดต่อหลัก “ชาริอะฮ์” (Shariah) เช่น ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน การพนัน หรือเครื่องดื่มของมึนเมา เป็นต้น และเกณฑ์โครงสร้างทางการเงินต้องซึ่งพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตราส่วนหนี้หรือเงินสดต่อสินทรัพย์ สัดส่วนของรายได้ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม

ปัจจุบัน Islamic Finance ในต่างประเทศมีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยตัวเลขสถิติเดือนมิถุนายน 2551 พบว่า มีสินทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 15 ต่อปีทั้งนี้ เป็นเพราะความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีน้ำมันเป็นแหล่งรายได้มหาศาล และประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีประมาณ 1,800 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งโลก ในเอเชียมีหลายประเทศที่มีการส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทาง Islamic Finance เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์

การขยายตัวของ Islamic Finance ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมจำนวนมากเท่านั้น เพราะในตลาดทุนฝั่งซีกโลกตะวันตกก็ได้พัฒนาดัชนีเพื่อสามารถใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิเช่น  S&P Pan Asia Shariah  ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ใน 10 ประเทศ คือ จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 สำหรับตลาดทุนไทยพบว่าขณะนี้มีกองทุน Islamic Fund จำนวนทั้งสิ้น  4 กองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KSRMF) กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว (KSLTF) กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) และกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อิสลามิก หุ้นระยะยาว (MIF-LTF)

ส่วนดัชนี FTSE SET Shariah Index ที่จัดทำขึ้นนี้เป็นการทำงานภายใต้การคัดเลือกหลักทรัพย์จากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนาอิสลาม (Shariah Board) ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เรียกว่า Yasaar มีขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ในเบื้องต้นจาก FTSE SET ALL-Share Index และยังต้องผ่านเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float) และเกณฑ์การดำรงสภาพคล่อง (liquidity) ด้วย

ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ในเบื้องต้นนี้ เรียกว่า “เกณฑ์การดำเนินธุรกิจ” (Business Activity Screening) เป็นการคัดหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจ 6 ประเภทที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามออก คือ

1. Conventional Finance เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือประกันภัยที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม

2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

3. ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร ซึ่งไม่เป็นอาหารฮาลาล

4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง เช่น กาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก รวมทั้งธุรกิจโรงแรม

5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ และ

6. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ

ขั้นตอนต่อมาคือ การคัดเลือกตาม “เกณฑ์โครงสร้างทางการเงิน” (Financial Ratios Screening) เป็นการคัดหลักทรัพย์ในภาคการเงิน 4 ด้าน คือ

1. ส่วนของหนี้ (Debt) ต้องน้อยกว่าร้อยละ 33 ของสินทรัพย์รวม (Total assets)

2. ส่วนของเงินสดและดอกเบี้ย (Cash & Interest bearing) ต้องน้อยกว่าร้อยละ 33 ของสินทรัพย์รวม

3. สัดส่วนของบัญชีลูกหนี้และเงินสด (Accounts receivable & cash) ต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม และ

4. ดอกเบี้ยรวม (Total interest) และรายได้อื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (non compliant activities income) ไม่ควรเกินกว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวม (Total revenue)

ด้วยเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้ลงทุนชาวมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้การยอมรับและมั่นใจสำหรับการลงทุน และสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนทั่วไปนั้น ผู้เขียนมองว่า “เกณฑ์โครงสร้างทางการเงิน” นั้น เป็นเกณฑ์ที่เข้มงวดที่จะใช้เป็นดัชนีการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ เพราะสามารถมั่นใจได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ภาระหนี้น้อย และสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง

 

 หมายเหตุ สามารถดูรายชื่อหุ้นที่อยู่ใน FTSE SET Shariah Index ได้ที่ http://www.ftse.com/Indices/FTSE_SET_Index_Series/Index_Reviews.jsp

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s