การลงทุนอิสลาม(ISLAMIC INVESTMENT)

มุสลิมมีหน้าที่จะต้องแสวงหาและวางแผนความมั่งคั่งหรือริสกี(Wealth Planning) ซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่จะต้องโดนพระผู้เป็นเจ้าสอบสวนในโลกหน้าหรืออาคิเราะห์ ดังนั้นการแสวงหาความมังคั่งนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของชะรีอะห์หรือหลักของศาสนาอิสลาม ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและละเมิดต่อบทบัญญัติของศาสนา เช่น ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับริบา(Riba) หรือดอกเบี้ย ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน(Gharar) ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน(Maisir) และ ห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม หรือ ธุรกิจบบาป  เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ สุรา ยาเสพติด สิ่งมึนเมา ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร เลือด สิ่งที่น่ารังเกียจ หรือนะยิส ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง ประกอบด้วย คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก  และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียบดในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

ปฐมบทอิสลามกับการลงทุน

อิสลามกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

การคัดเลือกหุ้นในการลงทุนแบบอิสลาม

“ศุกูก” (Sukuk) คืออะไร?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s